Centrale Lingeraad (CLR)


Met ingang van schooljaar 2019-2020 is de Centrale Lingeraad actief, een medezeggenschapsorgaan waarin kinderopvang én onderwijs vertegenwoordigd zijn.  Drie onderdelen zijn in deze raad samengebracht, te weten: de centrale oudercommissie kinderopvang, een vertegenwoordiging vanuit de ondernemingsraad kinderopvang en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De vorming van de CLR (eind schooljaar 2018-2019) was een logische stap, gezien de voortvarende ontwikkeling van integrale kindcentra binnen De Linge (IKC’s, zeven inmiddels) en de bijbehorende IKC-raden. Op 11 juni 2019 is de raad, een enthousiaste club van onderstaande elf personen plus ambtelijk secretaris, geïnstalleerd.

CLR met namen website

 

De vergaderingen vinden plaats op het Lingekantoor aan de Polseweg 13 in Huissen. Ze zijn openbaar, maar we stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt indien u een vergadering wilt bijwonen. Dat kan via de ambtelijk secretaris van de Centrale Lingeraad, Els Schrijber: e.schrijber@delinge.nl

In het schooljaar 2019-2020 vergadert de CLR op 17 september, 5 november, 10 december, 21 januari, 18 februari, 24 maart, 19 mei en 23 juni.