Klachtenregeling


Ondanks onze uiterste zorg voor uw kinderen bestaat de kans dat u niet tevreden bent. Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. We nodigen u van harte uit bij vragen, ontevredenheid, problemen of klachten over het onderwijs, over de aanpak van uw kind, of over andere zaken dit kenbaar te maken aan de pedagogisch medewerkster, leerkracht en/of de schoolleiding. Indien dit voor u niet leidt tot een gewenste oplossing kunt u gebruik maken van de klachtenregeling en het Reglement Klachtrecht kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van De Linge. Daarnaast werkt De Linge samen met een externe vertrouwenspersoon en is de stichting aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie.

Onze kinderopvang en peuterspeelzalen zijn aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunnen ouders zich met klachten toe kunnen wenden indien zij er met de houder van een kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau via de klachtenprocedure niet zijn uitgekomen. Klachten kunnen betrekking hebben op overeenkomsten en gedragingen. De Geschillencommissie heeft een loket (voorportaal) die eerst probeert het probleem door bemiddeling, advies of informatie op te lossen. Mocht dit niet lukken dan doet de Geschillencommissie een bindende uitspraak voor alle partijen. Alle kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gastouderbureaus moeten zich verplicht aansluiten bij de Geschillencommissie.