Klachtenregeling


Ondanks onze uiterste zorg voor uw kinderen bestaat de kans dat u niet tevreden bent. Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. We nodigen u van harte uit bij vragen, ontevredenheid, problemen of klachten over het onderwijs, over de aanpak van uw kind, of over andere zaken dit kenbaar te maken aan de pedagogisch medewerkster, leerkracht en/of de schoolleiding. Indien dit voor u niet leidt tot een gewenste oplossing kunt u gebruik maken van de klachtenregeling en het Reglement Klachtrecht Kinderopvang van De Linge. Daarnaast werkt De Linge samen met een externe vertrouwenspersoon en is de stichting aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie.

Onze kinderopvang is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunnen ouders zich met klachten toe wenden indien zij er met de medewerkers van de kinderopvanglocaties via de klachtenprocedure niet uitkomen. Klachten kunnen betrekking hebben op overeenkomsten en gedragingen. De Geschillencommissie heeft een loket (voorportaal) waar eerst wordt geprobeerd het probleem door bemiddeling, advies of informatie op te lossen. Mocht dit niet lukken dan doet de Geschillencommissie een bindende uitspraak voor alle partijen. Alle kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus zijn verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie.