Medezeggenschap


Binnen De Linge is de inspraak geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de basisscholen en de Cliëntenraad en Personeelsvergadering voor de peuterspeelzalen en de kinderopvang.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR wordt – conform de wettelijke regelingen – geraadpleegd voor advies of instemming. In de GMR is iedere school vertegenwoordigd door één ouder en door één personeelslid. De GMR bestaat uit 18 leden, uit wie een voorzitter en secretaris wordt gekozen.

Lees meer over de samenstelling van de GMR.

Cliëntenraad

Per speelzaal is een oudercommissie actief. De centrale cliëntenraad heeft een advies bevoegdheid en is samengesteld uit de oudercommissies met een vertegenwoordiger per kern.

Lees meer over de samenstelling van de Cliëntenraad.