Medezeggenschap


Binnen De Linge is de inspraak geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de basisscholen en de Centrale Oudercommissie voor de kinderopvang.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR wordt – conform de wettelijke regelingen – geraadpleegd voor advies of instemming. IKC’s en basisscholen kunnen zich in de GMR laten vertegenwoordigen door één ouder en één personeelslid. De GMR bestaat uit maximaal 18 leden, uit wie een voorzitter en secretaris wordt gekozen.

Lees meer over de samenstelling van de GMR.

Centrale Oudercommissie

Per kinderopvanglocatie is een oudercommissie actief. De centrale oudercommissie heeft een adviesbevoegdheid en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de oudercommissies.

Lees meer over de samenstelling van de Centrale Oudercommissie.