Inspectierapport bestuur de Linge


Stichting de Linge heeft deelgenomen aan een pilot in het kader van het nieuwe inspectietoezicht. De Inspectie van het onderwijs heeft ons bestuur en drie scholen bezocht.  De samenvatting van het inspectiebezoek kunt u hier lezen. Voor het volledige verslag klik op deze link: Definitief rapport SVPO De Linge

 

Samenvatting:

Inspectie van het onderwijs – kwaliteitsonderzoek SVPO De Linge
De inspectie heeft in de periode december 2015 tot maart 2016 een pilot bestuursgericht toezicht uitgevoerd bij een twintigtal besturen verspreid over Nederland. In dit kader is er ook een onderzoek uitgevoerd bij bestuur SVPO De Linge (hierna: De Linge). Centrale vraag is: zorgt het bestuur voor onderwijs van voldoende kwaliteit en voor deugdelijk financieel beheer?
Het onderzoek kent  de volgende onderdelen: een onderzoek naar de kwaliteitszorg en de borging van de financiële continuïteit op bestuursniveau en een onderzoek bij drie basisscholen ter verificatie van de gegevens van het bestuur.
Wat gaat goed? De onderzochte standaarden zijn over de hele linie in orde, zowel op bestuursniveau als op het niveau van de scholen.
De doelen uit het strategisch beleidsplan van De Linge zijn goed geland in de organisatie en herkenbaar terug te vinden in de scholen. De visie en ambities uit het plan worden in de hele organisatie breed gedragen.
Het bestuur heeft fors ingezet op een kwaliteitsverbetering van “Zicht op ontwikkeling”. Op alle drie onderzochte scholen is deze kwaliteitsverbetering zichtbaar en zien we dat er ten aanzien van de evaluatie van opbrengsten meer eigenaarschap is bij de leraren. Het bestuur volgt de opbrengsten van de scholen optimaal met de halfjaarlijkse opbrengstenanalyses. Hij heeft daarmee goed zicht op de resultaten en op de manier van analyseren in de scholen.
De intern begeleiders van De Linge zijn niet vast aan een school gekoppeld, maar worden ingezet op de scholen naar behoefte en centraal vanuit het bestuur aangestuurd. Het bestuur realiseert hierdoor een goed zicht op de zorg en een eenduidige zorgstructuur in de scholen.
De bekwaamheid van het personeel wordt structureel bevorderd, onder meer in de eigen Linge-academie. Het bestuur geeft hiermee vorm aan het samen leren, ook van collega’s van andere scholen.

Inspectie van het onderwijs – kwaliteitsonderzoek

Wat moet beter?

Conform de nieuwe wetgeving rondom sociale veiligheid moet het bestuur de veiligheidsbeleving van de leerlingen minimaal jaarlijks in beeld brengen (art 4c WPO).

Wat kan beter?

Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van het didactisch handelen van de leraren van zijn scholen. Hiervoor heeft hij periodiek overleg met de directeuren van de scholen, die verslag doen van de kwaliteit van het didactisch handelen van de leraren. Vervolgens maakt het bestuur afspraken met de directeur om, indien nodig, de kwaliteit van het didactisch handelen van de leraren te verbeteren. Een aandachtspunt is het positief positioneren van de scholingsmogelijkheden die het bestuur in dit kader aanbiedt.