Onderwijsvormen


kleuters borgwal

De basisscholen van De Linge kennen verschillende onderwijsvormen: Jenaplan, Dalton, leerstofjaar / klassensysteem en het Speciaal Basisonderwijs . Hieronder leest u meer informatie over deze vormen.

Jenaplan

Het Jenaplan onderwijs is gebaseerd op: samen in de kring, rond een kijktafel, leren met elkaar en van elkaar. In het onderwijs staan vier pijlers centraal: gesprek, spel, werk en viering.

  • Door met elkaar te praten leren we te verwoorden waar we mee bezig zijn, leren we naar anderen te luisteren. Door samen over een onderwerp te praten leren we ons een mening te vormen, leren we gaandeweg de wereld te ontdekken.
  • Spel speelt een belangrijke rol bij de bouw- en poppenhoek, poppenkastspel, dramatische expressie, buitenspel, bewegingsonderwijs, gezelschapsspelen, e.d. Door spel wordt geleerd, in zowel onder-, midden- als bovenbouw.
  • Werk is de basisactiviteit waar de kinderen zich in het algemeen het meeste mee bezig houden. Inhoudelijk bestaat het werk uit bv. omgaan met ontwikkelingsmateriaal, Nederlandse taal, Engelse taal, rekenen, wereldoriëntatie.
  • Vieringen zijn een hulp om kinderen zich thuis te laten voelen in de groep en in de school. We beleven er hoe goed het is samen te zijn. Het vieren komt tot uitdrukking in: weekopeningen, midweekvieringen, verjaardagen en feesten zoals Sinterklaas, Kerst- en Paasviering.

Daltononderwijs

Daltononderwijs is een onderwijssoort waarbij de nadruk ligt op keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid. Het daltononderwijs is gebaseerd op drie principes:

  • Zelfstandigheid en zelfstandig leren
  • Vrijheid in gebondenheid (dus ook: verantwoordelijkheid nemen)
  • Samenwerking (ofwel: van elkaar en door elkaar leren).

Leerstofjaar / klassensysteem

Dit betekent dat alle kinderen die tot hetzelfde leerjaar horen, in één groep bij elkaar zitten. In verband met het aantal leerlingen kunnen er combinatiegroepen gemaakt worden.

Binnen de jaargroepen volgen de kinderen in grote lijnen hetzelfde programma. We streven ernaar, dat alle kinderen de minimumdoelen bereiken. Natuurlijk zijn er individuele verschillen tussen leerlingen. Daarom vindt er binnen de groep differentiatie plaats naar aanleg en tempo van de kinderen en de aard van de activiteiten. Belangrijk hierbij is de mate waarin de kinderen zelfstandig kunnen werken.

Speciaal Basisonderwijs (SBO)

De vlinderboom is een speciale school waar kinderen zichzelf mogen, kunnen en durven zijn. Waar ze al hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen en op de juiste wijze leren gebruiken. Het speciaal onderwijs is voor leerlingen die om cognitieve of sociaal-emotionele redenen niet in staat zijn het onderwijs binnen de reguliere basisschool te volgen. De leerlingen lopen daar tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan met als gevolg het verliezen van het vertrouwen in eigen kunnen, faalangst, onzekerheid, motivatie etc. Ze verliezen hun kleur, zijn zichzelf niet meer.  Deze leerlingen krijgen in het speciaal basisonderwijs hun zelfvertrouwen en het plezier in leren terug.