Bestuur


Stichting De Linge is in 1998 ontstaan uit een fusie van verschillende schoolbesturen in de gemeente Lingewaard. Sinds 2010 maken kinderopvang, peutergroepen en primair onderwijs samen deel uit van Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge. De Linge bestaat uit zeven integrale kindcentra (IKC’s), twee aparte peutergroepen, een basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs.

Bestuur

De directeur-bestuurder – Dhr. T.J.M. Pruyn – geeft leiding aan de staf en de directeuren van de IKC’s. In verband met ziekte worden zijn taken voorlopig waargenomen door R. Niehe.
De directeuren geven leiding aan hun teams voor primair onderwijs én kinderopvang (leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers).
De stafmedewerkers ondersteunen op het terrein van administratie, kwaliteit en veiligheid.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de onderwijskwaliteit en de financiën.
De Raad bestaat uit vijf leden:
mevrouw B. van Waesberghe (voorzitter), de heer R. Malag, de heer B. Rensen, mevrouw F. Niemöller en mevrouw A. van der Plas.
Voor meer informatie leest u het Reglement van de Raad van Toezicht Reglement RvT en het Toezichtkader Toezichtkader RvT.

Medezeggenschap

Binnen De Linge is de inspraak geregeld via de Centrale Lingeraad (CLR).

PassendWijs

Stichting de Linge maakt deel uit van het regionale samenwerkingsverband PassendWijs. Hierin werken de schoolbesturen van regulier en speciaal onderwijs intensief samen om voor alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden.