Bestuur


Stichting De Linge is in 1998 ontstaan uit een fusie van verschillende schoolbesturen in de gemeente Lingewaard. Sinds 2010 maken kinderopvang, peutergroepen en primair onderwijs samen deel uit van Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge (SVPO De Linge). De Linge bestaat uit zeven integrale kindcentra (IKC’s), twee aparte peutergroepen, een basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs.

Bestuur

De directeur-bestuurder mw. M. Krüse-van Helmond geeft leiding aan de staf op het bestuurskantoor en aan de directeuren van de IKC’s/scholen.
De directeuren van de IKC’s/scholen geven leiding aan hun teams voor primair onderwijs én kinderopvang (leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers).
De stafmedewerkers op het bestuurskantoor aan de Polseweg 13 in Huissen, ondersteunen op het terrein van administratie, kwaliteit, veiligheid, onderhoud en dergelijke.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op onderwijskwaliteit en financiën.
De raad bestaat uit vijf leden: de heer B. Rensen (voorzitter), de heer R. Malag (plv. voorzitter), mevrouw F. Niemöller, mevrouw A. van der Plas en de heer A. Reijnen.
Meer informatie over taken en doelstellingen van de Raad van Toezicht leest u in het Reglement RvT en het Toezichtkader RvT.

Medezeggenschap

Binnen De Linge is de inspraak geregeld via de Centrale Lingeraad (CLR). Dit is het medezeggenschapsorgaan voor alle scholen en IKC’s van De Linge waarin kinderopvang (in de vorm van de Centrale Ouder Commissie) én onderwijs zijn vertegenwoordigd. Met andere woorden: de oudercommissies van de diverse locaties zijn vertegenwoordigd in de CLR. De CLR overlegt met het bestuur van De Linge over het beleid dat gevoerd wordt. U kunt hierbij denken aan de begrotingen (kinderopvang en onderwijs), het zorgplan voor de leerlingen, personeelsbeleid, maar ook de beleidsvoornemens uit het strategisch beleidsplan. Op sommige punten heeft de CLR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid of worden zij uitsluitend geïnformeerd. Als u een vraag heeft of bepaalde onderwerpen of ideeën wilt inbrengen, neem dan contact op met de IKC-raad of MR van het IKC/de school waar uw kind is geplaatst.

PassendWijs

Stichting de Linge maakt deel uit van het regionale samenwerkingsverband PassendWijs. Hierin werken de schoolbesturen van regulier en speciaal onderwijs intensief samen om voor alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden.