Centrale Lingeraad (CLR)


Met ingang van schooljaar 2019-2020 is de Centrale Lingeraad het medezeggenschapsorgaan waarin kinderopvang én onderwijs vertegenwoordigd zijn.  Drie onderdelen zijn in deze raad samengebracht, te weten: de centrale oudercommissie kinderopvang (COC), een vertegenwoordiging vanuit de ondernemingsraad kinderopvang (OR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In het document Medezeggenschapsreglement CLR – geactualiseerde versie sept 2021 kunt u lezen welke bevoegdheden van de diverse OC’s (op locaties) bij de CLR zijn belegd.
De vorming van de CLR (eind schooljaar 2018-2019) was een logische stap, gezien de voortvarende ontwikkeling van zeven integrale kindcentra (IKC’s) binnen De Linge en de bijbehorende IKC-raden. Op 11 juni 2019 is de raad, een enthousiaste club personen plus ambtelijk secretaris, geïnstalleerd.

De vergaderingen vinden plaats bij IKC De Donatushof in Bemmel, op het bestuurskantoor van De Linge aan de Polseweg 13 in Huissen óf online. De bijeenkomsten zijn in principe openbaar, maar we stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt indien u een vergadering -als toehoorder- wilt bijwonen. Dat kan via de ambtelijk secretaris van de Centrale Lingeraad, Jacqueline Mouton: j.mouton@delinge.nl. Ook eventuele vragen kunt u schriftelijk bij de ambtelijk secretaris indienen.

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de vergaderdata: 20 september, 1 november, 6 december, 14 februari, 28 maart, 23 mei en 13 juni.

Leden Centrale Lingeraad – vanaf september 2022

Naam Geleding
Nienke van Dreumel
(waarnemend voorzitter)
Personeelsgeleding onderwijs
Cécile de Wit Personeelsgeleding onderwijs
Rianne Geurds Personeelsgeleding onderwijs
Klaas Jan Schuurs (voorzitter) Oudergeleding onderwijs
José Castermans Oudergeleding onderwijs
Bert Buurman Oudergeleding kinderopvang
Esther Groenenberg Oudergeleding kinderopvang
Nadeem Shaikh Oudergeleding kinderopvang
Anika Linger Oudergeleding onderwijs
Yvonne Rasing Personeelsgeleding kinderopvang
Maria Schaars Personeelsgeleding kinderopvang
Mariska Erdhuizen Personeelsgeleding kinderopvang