Klachtenregeling


Ondanks onze uiterste zorg voor uw kinderen bestaat de kans dat u niet tevreden bent. Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. We nodigen u van harte uit bij vragen, ontevredenheid, problemen of klachten over het onderwijs, over de aanpak van uw kind, of over andere zaken dit kenbaar te maken aan de pedagogisch medewerkster, leerkracht en/of de schoolleiding. Indien dit voor u niet leidt tot een gewenste oplossing kunt u gebruik maken van de Klachtenregeling PO van De Linge en het bijbehorende Reglement GCBO voor Primair Onderwijs. Hier vindt u het Overzicht vertrouwenspersonen per locatie PO 2020-2021.

Voor Kinderopvang leest u in het Reglement Klachtrecht Kinderopvang meer.

Ook werkt De Linge samen met een externe vertrouwenspersoon. Dit is mw. Evelien Knibbeler, te bereiken via e.knibbeler@kb-consult.nl.
Ook is de stichting aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO).

Klachten waarvan u vindt dat ze onvoldoende zijn afgehandeld kunt u voorleggen aan deze landelijke klachtencommissie (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, zie ook www.gcbo.nl). Dit kan op diverse manieren:
– telefonisch via 070 – 3861697 (bereikbaar tussen 10.00-12.30 en 13.00-15.30 uur, OF
– via mail: info@gcbo.nl, OF
– via de vertrouwensinspecteur (van Inspectie van het Onderwijs). De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Onze kinderopvang is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunnen ouders zich met klachten toe wenden indien zij er met de medewerkers van de kinderopvanglocaties via de klachtenprocedure niet uitkomen. Klachten kunnen betrekking hebben op overeenkomsten en gedragingen. De Geschillencommissie heeft een loket (voorportaal) waar eerst wordt geprobeerd het probleem door bemiddeling, advies of informatie op te lossen. Mocht dit niet lukken dan doet de Geschillencommissie een bindende uitspraak voor alle partijen. Alle kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus zijn verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie.