Klachtenregeling


Ondanks onze uiterste zorg voor uw kinderen bestaat de kans dat u niet tevreden bent. Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. We nodigen u van harte uit bij vragen, ontevredenheid, problemen of klachten over het onderwijs/de begeleiding, over de aanpak van uw kind, of over andere zaken dit kenbaar te maken aan de pedagogisch medewerkster, leerkracht en/of de schoolleiding.

Mocht dit niet tot een gewenste oplossing leiden dan kunt u ook terecht bij de vertrouwenspersoon die bij elk IKC/school is aangesloten. Hun gegevens vindt u op de website van de betreffende locatie.
Is de oplossing die wordt geboden nog niet voldoende, richt u zicht dan tot de directeur-bestuurder van De Linge, via het mailadres: info@delinge.nl

Voor Primair Onderwijs staan de te nemen stappen beschreven in de Klachtenregeling PO – aanpassing maart 2023 van De Linge en het bijbehorende Reglement GCBO.
De stichting is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). U kunt klachten waarvan u vindt dat ze onvoldoende zijn afgehandeld, voorleggen aan deze landelijke klachtencommissie (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, zie ook www.gcbo.nl). Dit kan op diverse manieren:

– telefonisch via 070 – 3861697 (bereikbaar tussen 10.00-12.30 en 13.00-15.30 uur), OF
– via mail: info@gcbo.nl, OF
– via de vertrouwensinspecteur (van Inspectie van het Onderwijs). De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Voor kinderopvang  leest u verder in het document Klachtenregeling Kinderopvang – aanpassingen maart 2023 over de betreffende stappen die u kunt zetten en de diverse contactpersonen.
Onze kinderopvang is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunnen ouders zich met klachten toe wenden indien zij er met de medewerkers van de kinderopvanglocaties via de klachtenprocedure niet uitkomen. Klachten kunnen betrekking hebben op overeenkomsten en gedragingen. De Geschillencommissie heeft een loket (voorportaal) waar eerst wordt geprobeerd het probleem door bemiddeling, advies of informatie op te lossen. Mocht dit niet lukken dan doet de Geschillencommissie een bindende uitspraak voor alle partijen. Alle kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus zijn verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie.

Algemeen:
Voor zowel zowel kinderopvang als primair onderwijs werkt De Linge samen met een externe vertrouwenspersoon die benaderd kan worden voor overstijgende vraagstukken. Voor De Linge is dit Annemarie van de Ven, te bereiken via annemarie@adviesgroeppauw.nl.