Documenten


Visie van Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge

In oktober 2021 zijn de missie en visie van De Linge opnieuw vastgesteld. Deze visie luidt in het kort:

De Linge staat voor kwaliteit en voor ‘samen’

De Linge richt zich hierbinnen op drie hoofdthema’s:

– Onze kinderen leren in samenhang op basis van een doorgaande ontwikkellijn 0 tot 13 jaar.
– Onze kinderen ontwikkelen een actieve en positief-kritische grondhouding.
– Onze medewerkers werken in een professionele leergemeenschap op zowel locatieniveau als stichtingsniveau.

De uitgewerkte visie leest u hier: Visie De Linge – oktober 2021

Statuten

Hieronder vindt u de statuten van De Linge:

Statuten SVPO De Linge

Strategisch beleidsplan 2022-2026: Samen in beweging!

Het strategisch beleidsplan 2022-2026 beschrijft op hoofdlijnen onze ambities voor onze kinderopvang en ons onderwijs binnen De Linge. Samen in beweging voor fijne opvang en goed onderwijs! We geven aan wat onze speerpunten zijn en wat we in 2026 bereikt willen hebben. Klik op deze link De Linge Strategisch Beleidsplan 2022-2026 om ons beleidsplan te lezen.

Tevens hebben we ons plan gevisualiseerd in een poster, zodat u snel in beeld krijgt waar we binnen De Linge op inzetten, wanneer we tevreden zijn en hoe we dit aanpakken.

Poster Strategisch Beleidsplan De Linge 2022-2026

Klik op deze link Poster Strategisch Beleidsplan De Linge om de poster op groter formaat te bekijken.

Jaarverslagen

In het jaarverslag legt De Linge verantwoording af over het afgelopen jaar naar ouders, gemeente, bestuur, personeel en medezeggenschap. In het jaarverslag kunt u teruglezen wat we hebben gedaan, hoe en waarom.

Jaarverslag Primair Onderwijs 2021 en Verkort Jaarverslag De Linge PO 2021-18 juli 2022

Jaarverslag_2020-compr

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012