Werken in het onderwijs is zo gek nog niet!


2017

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en overig personeelsleden van Stichting De Linge kwamen donderdag 12 januari bij elkaar in de Theaterkerk in Bemmel tijdens de nieuwjaarsreceptie. Directeurbestuurder Theo Pruyn bedankte in zijn toespraak alle medewerkers: “Dank voor jullie inzet en toewijding voor onze kinderen, elke dag weer. Jullie hebben je ongelooflijk ingezet om deze resultaten te boeken. Het blijkt dat jullie ertoe doen!”

Resultaten in 2016

Terugkijkend op 2016 benoemde de directeurbestuurder een aantal zaken waar de organisatie trots op mag zijn. “Zo kreeg basisschool De Borgwal opnieuw het predicaat excellente school en nu voor drie jaar. Op 1 augustus startte ons nieuwe Jenaplan IKC Donatushof, een fusie tussen twee scholen en een peuterspeelzaal. Leerlingen laten onder andere bij de toetsen zien dat ze de basisvaardigheden voor taal, lezen en rekenen beter beheersen. Voor de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk kunnen we trots zijn op het realiseren van de harmonisatie: peuterspeelzalen zijn nu als peutergroepen ondergebracht bij de kinderopvang. Dit was een gigantische klus! Maar nog mooier is, dat het aantal inschrijvingen voor kinderopvang, tussenschoolse en buitenschoolse opvang toeneemt, een goed resultaat!”

Plannen voor 2017

Voor 2017 heeft De Linge een aantal belangrijke speerpunten. “Zo willen we nog meer invulling geven aan hoe we omgaan met verschillen tussen leerlingen. De afgelopen week heeft pijnlijk laten zien hoe belangrijk een goed pedagogisch klimaat is op scholen.” De directeurbestuurder benadrukte hierbij nogmaals de impact van pesten. “Heb oog voor de signalen en grijp in wanneer plagen pesten wordt. Ook digitalisering, verbetering van de ICT en social media vormen een belangrijk speerpunt voor het nieuwe jaar. Samen met onder meer de gemeente Lingewaard start De Linge een werkgroep waarin gekeken wordt naar de daling van het aantal leerlingen in de gemeente. Welke maatregelen moeten er genomen worden? De goede samenwerking tussen Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad, Cliëntenraad, Raad van Toezicht en bestuur blijft ook dit jaar van belang.”

Blijven leren

De verwachtingen van ouders, en andere betrokkenen zijn hoog. “Kinderen van vandaag zijn anders dan de kinderen van vijf jaar geleden. Dat vraagt nogal wat van ons. Dat we blijven leren van nieuwe ontwikkelingen om die in ons dagelijks werk te kunnen toepassen. Maar we moeten ook realistisch en kritisch zijn. Wij zijn een peutergroep, kinderdagverblijf, school of Integraal Kindcentrum waar de zorg goed geregeld is. We kunnen veel, maar niet alles.”

Geluk in 2017

De directeurbestuurder sloot zijn toespraak af over geluk. “Iets betekenen voor een ander, zo is onderzocht, dat maakt je gelukkig. En dat is nu precies wat wij allemaal elke dag weer doen. Werken in het onderwijs is zo gek nog niet!”