Over ons

Bestuur en organisatie

Maartje Krüse-van Helmond is directeur-bestuurder van De Linge. Zij geeft leiding aan het bestuurskantoor en aan de directeuren van de IKC’s en scholen. Die directeuren sturen op hun beurt weer hun teams aan, die bestaan uit leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers. De medewerkers op het bestuurskantoor ondersteunen hen. Ze houden zich bezig met onder meer administratie, kwaliteit, veiligheid en onderhoud. In totaal werken er ruim 250 mensen bij De Linge. 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de onderwijskwaliteit en de financiën van De Linge. De raad bestaat uit vijf leden: de heer B. Rensen (voorzitter), de heer R. Malag (plv. voorzitter), mevrouw F. Niemöller, mevrouw A. van der Plas en de heer A. Reijnen. In het Reglement RvT en het Toezichtkader RvT lees je alles over hun precieze taken en doelstellingen. De Raad van Toezicht is te bereiken via het emailadres: raadvantoezicht@delinge.nl

Medezeggenschap

De Centrale Lingeraad (CLR) is het medezeggenschapsorgaan voor alle scholen en IKC’s van De Linge. De oudercommissies en medezeggenschapsraden van de locaties vertegenwoordigen de ouders en medewerkers in de CLR.

De CLR overlegt geregeld met het bestuur van De Linge. Bijvoorbeeld over de begroting, de formatie en het personeelsbeleid. Over sommige onderwerpen kan de CLR adviseren, over andere kan ze mee beslissen, of wordt ze juist alleen geïnformeerd. Heb je een vraag, of misschien een geweldig idee? Neem dan contact op met de IKC-raad of MR van het IKC of de school van je kind. De CLR zelf is bereikbaar via de ambtelijk secretaris: j.mouton@delinge.nl  

De vergaderdata in schooljaar 2024-2025 zijn dinsdag 24 september, maandag 4 november, dinsdag 17 december, maandag 10 februari, maandag 31 maart, dinsdag 20 mei en maandag 16 juni; van 19:30 tot circa 21:30 uur. Ze zijn openbaar. Wil je als toehoorder een vergadering bijwonen? Dan stellen we het op prijs als je je vooraf aanmeldt bij de ambtelijk secretaris.

 

Naam

Geleding

Nienke van Dreumel (voorzitter)

Personeelsgeleding onderwijs

Cécile de Wit

Personeelsgeleding onderwijs

Rianne Geurds

Personeelsgeleding onderwijs

Bert Buurman

Oudergeleding onderwijs

Cynthia Gulikers

Oudergeleding onderwijs

vacature

Oudergeleding onderwijs

Patricia Turk

Personeelsgeleding  kinderopvang

Yvonne Rasing 

Personeelsgeleding kinderopvang

Yolanda Remie-Schriever 

Personeelsgeleding kinderopvang

Martijn Abbink

Oudergeleding kinderopvang

Hendry Teunissen

Oudergeleding kinderopvang

vacature

Oudergeleding kinderopvang


Samenwerkingsverband PassendWijs

Onze stichting maakt deel uit van het regionale samenwerkingsverband PassendWijs. In dat samenwerkingsverband werken regulier en speciaal onderwijs nauw samen. Het doel: voor ieder kind een passende onderwijsplek. 

AVG

Stichting De Linge werkt voor het beschermen van persoonlijke gegevens, de mogelijke registratie van datalekken en andere eisen die de wet voorschrijft in het kader van gegevensbescherming samen met De Lumen Group in Utrecht. 
De FG (functionaris gegevensbescherming) van De Lumen Group is te bereiken via www.lumengroup.nl.

Bestuurskantoor

Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge
Polseweg 13
6851 DA Huissen

Onderwijs

Tel: 026-3179930 (ma t/m vrij: 8:30-17:00 uur, pauze tussen 12:30-13:00 uur)
E-mail: info@delinge.nl

Kinderopvang

Tel: 026-3179933 (ma t/m vrij: 8:30-12:30 uur)
E-mail: kinderopvang@delinge.nl